AVOT-hanke
Lähtökohdat

Lähtökohdat

Työelämälähtöisessä avoimen korkeakouluopetuksen toimintamallissa on seitsemän vaihetta:

1. osaamistarpeiden selvittäminen
2. yhteistyöverkoston muodostaminen
3. osaamiskokonaisuuden rakentaminen
4. käytännön toteutuksen suunnittelu
5. opintohallinnon ja neuvonnan järjestäminen
6. markkinointi
7. opetus ja opintojen ohjaus

Toimintamalli etenee numerojärjestyksessä, vaikkakin eri vaiheet limittyvät ja liittyvät tiiviisti toisiinsa. Työstämisessä saattaa olla tarve palata aiempiin vaiheisiin ja käydä vuoropuhelua eri vaiheiden välillä. Tavoitteena on toteuttaa avointa korkeakouluopetusta työelämälähtöisesti avointen yliopistojen ja avointen ammattikorkeakoulujen yhteistyöverkostona.

Ohessa tiivistetysti toimintamallin sisältö:

 

Aluksi kuvataan jokaisen vaiheen mukanaolon periaatteet ja perustelut. Osiossa otetaan myös kantaa, miten työelämälähtöisyys ja korkeakoulujen välinen yhteistyö voivat näyttäytyä kussakin vaiheessa. Tämän jälkeen kuvaillaan vaiheeseen liittyvät pilottien kokemukset konkreettisin esimerkein. Kuhunkin vaiheeseen on muodostettu kysymyksiä, joiden pohjalta avointen korkeakoulujen toimijat voivat edistää uusien osaamiskokonaisuuksien yhteissuunnittelua. Kysymykset on todettu hankkeen myötä keskeisiksi avoimen korkeakoulutuksen suunnittelun ja toteutuksen prosessissa. Lopuksi esitetään muutamia arvioinnin ja kehittämisen kysymyksiä.